Skip to main content

Vad är DNP?

Jobbar du i skolvärlden, då har du troligtvis stött på förkortningen DNP, vilket står för Digitala Nationella Prov. Redan 2017 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att digitalisera de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Målet med digitaliseringen är bland annat att det ska bidra till en mer likvärdig bedömning och att det ska bli enklare och säkrare att hantera provresultaten.

Införandeprocessen kommer att påbörjas under 2024 och för att proven ska kunna genomföras digitalt behöver samtliga skolor ha den nödvändiga tekniken på plats. I denna artikel kommer vi berätta mer om Skolverkets tidsplan, syftet med införandet, vad ni behöver göra och vad vi kan hjälpa er med.

Införande av DNP sker stegvis

Snart genomförs de första nationella proven och bedömningsstöden digitalt via Skolverket. När de nationella proven blir digitala kommer de att genomföras i en webbaserad provtjänst, detsamma gäller bedömningsprocessen. De första bedömningsstöden kommer att påbörjas under vårterminen och de nationella proven under höstterminen. Övergången till DNP kommer att fasas in enligt en tidsplan, man börjar med ett fåtal ämnen och släpper på flera ämnen efterhand.

När behöver allt vara klart för start?

Skolverket bedömer att samtliga förutsättningar behöver vara på plats senast 30 dagar innan respektive prov eller bedömningsstöd ska genomföras. Det inkluderar såväl organisatoriska, som administrativa och tekniska förberedelser. Detta är av stor vikt på grund av att  persondata behöver vara överförd till provtjänsten i god tid före varje prov. 

Skolverkets tidsplan

Varför görs denna förändring?

Syftet med att digitalisera de nationella proven är att göra det enklare för skolor att hantera och administrera proven samtidigt som arbetssättet bidrar till en mer likvärdig bedömning av eleverna. Fler delar i kursplanen kommer kunna bedömas i proven och resultaten kommer att rapporteras in automatiskt. Det frigör arbetstid och förenklar hanteringen kring data och resultat. 

Ett mål med förändringen är att eleverna ska ges bättre förutsättningar att visa sina kunskaper i de olika ämnena. Ett annat är att skapa bättre tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning. Det finns också en förhoppning om att minska fusk och spridning av provuppgifter.

Vilka kommer att beröras av införandet?

Införandet kommer att påverka både elever och personal inom grund-och gymnasieskolan. 

Vad behöver vi som organisation göra?

Ni som organisation, oavsett storlek, behöver se över era administrativa, organisatoriska och tekniska förutsättningar.

Digital infrastruktur

För att det ska bli ett säkert genomförande av proven behöver ni säkerställa er digitala infrastruktur såsom datorer, surfplattor och övriga utrustning som krävs. Ni behöver även ha rätt operativsystem och webbläsare samt en säker internetuppkoppling. 

Tekniska lösningar

För att proven ska kunna genomföras digitalt krävs det att ni har den nödvändiga tekniken på plats i god tid innan införandet. Det handlar om att ni måste säkerställa säker överföring av elev- och personaldata till Skolverket samt att inloggningen till Skolverkets provtjänst är säkrad. För att komma åt provtjänsten behöver ni vara kopplade mot Skolfederation, som är en identitetsfederation för skolor.

Samtliga som loggar in till provtjänsten kommer behöva en unik identifierare, EPPN (eduPersonPrincipalName). När det gäller personalen krävs en säker inloggning med e-legitimation såsom till exempel Freja eID+, Freja OrgID, BankID eller SITHS. För eleverna räcker det med de konton som skolan normalt använder, till exempel användarnamn och lösenord.

Ni behöver en datakälla där korrekta användardata finns och där EPPN kan hämtas som attribut. Det kan till exempel vara Azure AD, Google Workspace eller Active Directory (AD).

När det kommer till själva överföringen av uppgifter presenterar Skolverket tre alternativ på hur genomförandet kan ske. 

Alternativ 1: Skolverket hämtar data – provisionering enligt standarden SS 12000
Alternativ 2: Data skickas till Skolverket med provisionerings-API
Alternativ 3: Filinläsning

Läs mer om de tekniska förutsättningarna på Skolverkets sida  

Huvudmän som saknar IdP eller stöd för e-leg

För de skolhuvudmän som saknar IdP och/eller e-legitimation för sin personal så kommer Sunet under en begränsad tid att erbjuda en lösning som bygger på tjänsten eduID. 

eduID är en godkänd e-legitimation på tillitsnivå 2. All personal behöver ha ett eget eduID-konto med en ansluten USB-nyckel. Dessa konton kommer att hanteras av personalen själva.

Läs mer om skolhuvudmän som saknar IdP eller stöd för e-legitimation
Läs mer om konsekvenser av att välja detta alternativ
Läs mer om eduID

Vi hjälper er!

Har du frågor eller funderingar kring DNP så finns vi här. Vi har tekniken och resurserna som krävs för att vara behjälpliga med införandet. Det blir en enkel teknisk implementation som är anpassad för både skolpersonal och elever. Vi är med er genom hela processen. Läs mer om vad vi kan hjälpa er med.