Skip to main content

Integritetspolicy

För oss på Svensk e-identitet AB är din personliga integritet viktigt och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritetspolicy (Policy) beskriver hur dina personuppgifter hanteras i samband med att du besöker vår webbplats och kontaktar oss via e-post. 

Svensk e-identitet AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer samt för behandlingen av uppgifter via våra digitala kanaler, såsom vår webbplats.

Ansvarig för dina personuppgifter

Svensk e-identitet AB
556776-6992
Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala

Svensk e-identitet AB har tillsatt en Data Protection Manager som i samarbete med Visma koncernens Data Protection Officer har till uppgift att hjälpa Svensk e-identitet AB att följa gällande dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta vår Data Protection Manager på adressen info@e-identitet.se.

För våra kunder samlar Svensk e-identitet AB in information som är relevant för att kunna leverera de tjänster som är avtalade. Dessa uppgifter använder vi för löpande kommunikation, support och för att fakturera våra kunder. Svensk e-identitet AB har personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder och vill du ha information om behandling av dina personuppgifter relaterat till våra tjänster kontakta info@e-identitet.se.

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person, till exempel personnamn, e-postadress, telefonnummer. 

Känslig data och evenemang 

Svensk e-identitet AB vill informera om att för att tillgodose dina eventuella önskemål och behov vid evenemang kan vi komma att samla in känsliga personuppgifter, såsom uppgift om matrelaterad allergi. Dessa personuppgifter lagras i 6 månader efter att aktuellt evenemang har avslutats. 

Ändamål för behandling av dina personuppgifter

Ändamål: Administration av kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Avtal
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 10 år från upphörande av avtal

Ändamål: Administration av evenemang
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Legitimt intresse och samtycke för specifika hälsoaspekter
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 6 månader efter avslutat evenemang

Ändamål: Fullgöra legala skyldigheter såsom bokföringskrav
Personuppgift: Namn, e-postadress
Grund för lagring: Fullgöra legala förpliktelser
Tid för lagring eller kriterier för gallring: Ingen radering

Ändamål: Supportärenden
Personuppgift: Namn, e-postadress, telefonnummer
Grund för lagring: Avtal
Tid för lagring eller kriterier för gallring: 12 månader efter avslut av ärendet

Ändamål: Utskick av nyhetsbrev och annat
Personuppgift: Namn, e-postadress
Grund för lagring: Legitimt intresse
Tid för lagring eller kriterier för gallring: Omedelbart efter att den registrerade valt

Legitimt intresse

Personuppgifter för personer som agerar som kontaktperson för blivande kunder hanteras utifrån ett affärsperspektiv, på ett sätt vi anser inte är i konflikt med personers fri- och rättigheter.

Dina rättigheter

Vill du ha information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss: Svensk e-identitet AB, Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala. Svensk e-identitet AB kan i dessa fall komma att fråga om ytterligare information för att säkerställa en effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person. 

Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar nämnda rättigheter. 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att begära en kopia av den information som vi behandlar om dig. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att dina insamlade personuppgifter raderas i de fall som detta överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering, det kan finnas fall när Svensk e-identitet AB inte kan tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för uppfyllande av gällande lag. 

Rätt att motsätta dig behandling 

Du har rätt att invända mot vår behandling. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. 

Rätt till dataportabilitet

Om Svensk e-identitet AB behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifterna som du själv har lämnat till oss.  

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta info@e-identitet.se.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du får gärna ta kontakt med vår Data Protection Manager, via info@e-identitet.se, om du har frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att inge klagomål till IMY (tidigare Datainspektionen) avseende behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, IMY.se

Hur skyddas personuppgifterna?

Svensk e-identitet AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda mot olaglig eller obehörig behandling. Enbart behöriga personer som behöver behandla personuppgifter för att Svensk e-identitet AB ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dessa. 

Var behandlas personuppgifterna? 

Svensk e-identitet AB behandlar personuppgifterna inom EU/ESS. 

Hur länge sparas data?

Svensk e-identitet AB har vidtagit rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter enbart så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen för vilka dessa samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra våra åtaganden, tillhandahålla tjänster, fakturera, hantera supportärende med mera. I övrigt kommer personuppgifter att raderas på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. 

Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter får finnas kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål, även efter att kundförhållandet upphört, finns de kvar tills du önskar att uppgifter tas bort. 

Ansökan om tjänst 

Svensk e-identitet AB behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om tjänst skickas in till Svensk e-identitet AB. Personuppgifterna behandlas för att Svensk e-identitet AB ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Efter att tjänsten är tillsatt raderas personuppgifterna tillhörande individer som inte blivit erbjuden anställning. 

Automatisera beslutsfattande 

Svensk e-identitet AB använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande. 

Cookies 

Läs gärna vår Cookie Policy.

Länkar 

Från Svensk e-identitet AB webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra koncernbolag eller bolag utanför Visma-koncernen. Denna Policy gäller inte för dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser andra aktörers integritetspolicy. 

Ändringar 

Svensk e-identitet AB har rätt att ändra och göra tillägg till denna Policy. Ändring eller tillägg träder i kraft när vi meddelat dig härom eller gjort den uppdaterade Policyn tillgänglig på Svensk e-identitet AB hemsida, e-identitet.se.