HSA attributtjänst

Få åtkomst till
HSA-information

HSA attributtjänst möjliggör tillgång till HSA-information i realtid vid inloggning med e-legitimation eller SITHS. Exempel på information kan vara medarbetaruppdrag, yrkestillhörighet, förskrivningsrätt eller kontaktinformation.

Nedan beskriver vi fem steg för att få igång tjänsten.

Frågor? Kontakta oss gärna!

Steg för steg

HSA attributtjänst – steg 1

I det första steget behöver vi få mer information om ert behov av HSA-informationen. Vi behöver veta:

 • Organisationsuppgifter för det företag som ansvarar för den tjänst som ska nyttja informationen från HSA.
 • Namn och URL för den tjänst som ska använda informationen.
 • Vilken information från HSA som är aktuell.
 • Ändamålet med informationen.
 • Om det är en systemleverantör som tillhandahåller tjänsten, systemet centralt – eller om kunderna installerar lokalt och ansvarar för den själva.

Ovanstående information skickas till info@e-identitet.se. Underlaget granskas av Svensk e-identitet. Saknas underlag eller om de är bristfälliga kommer kompletterande information att begäras. En rekommendation är att följa standarden ISO/IEC 27001 när det gäller det strukturerade säkerhetsarbetet då vår granskning baseras på den.

 

 

Om ni vill få personnummer överfört så krävs att ni:

 • Tydligt förklarar ändamålet med hämtning av personnummer.
 • Redovisar hur ni tekniskt och administrativt skyddar personuppgifterna.
 • Kan uppvisa dokumenterad rutin för att informera användarna om hur personuppgifterna används eller sprids om det är för annat ändamål än för behörighetsstyrning.
 • Ställer motsvarande krav på eventuella underleverantörer som gäller för er. Eventuella underleverantörer ska också redovisas.

Personnummer/samordningsnummer lämnas endast ut i de fall:

 • Det behövs för att skapa underlag till e-tjänstelegitimationer (SITHS).
 • Det behövs för hantering av behörighetsgrundande information.
 • Det behövs för en säker identifiering i IT-system.
 • Informationsägande organisation har lämnat sitt medgivande i särskilda fall.

Steg 2

Om vi bedömt att kraven i steg 1 uppfyllts lämnar vi frågan vidare till HSA Policygrupp som gör den slutliga bedömningen.  I detta steg kan HSA Policygrupp utfärda unika krav på er hantering av HSA-information.

 

 

 

 

Steg 3

Om steg 2 godkänns kan tester påbörjas, det innebär att:

 • Ni måste ha tillgång till minst ett test-SITHS-kort. Har ni inte test-SITHS-kort kan ni beställa det av oss.
 • Vi skapar testdata i HSA-testmiljö och kopplar testanvändarna till HSA-testmiljö.
 • En teknisk integration genomförs mellan er tjänst och vår attributstjänst. Anslutning görs via Webservice, SAML eller GrandID API.
  Används inte någon av våra inloggningstjänster i kombination med attributstjänsten erbjuds endast anslutning via webservice.
 • Tester genomförs av er med stöd från oss. Både utvecklare, teknisk supportpersonal och HSA-/SITHS-administratör stöttar.

Steg 4

Vi redovisar resultatet av testerna för Ineras HSA Policygrupp som fattar beslut om ni tillåts använda skarp HSA-information.

Steg 5

Om steg 4 godkänns sker följande:

 • Leveransavtal tecknas.
 • Ni ansluter till vår skarpa attributstjänst enligt våra instruktioner och tjänsten driftsätts.
 • Testmiljön och testkorten fungerar 12 månader från starten av steg tre. Därefter kan testmiljöns tillgänglighet och HSA-posterna för korten förlängas årligen mot en avgift.

Ändringar i tjänsten efter steg 5 faktureras löpande med en timdebitering för de resurser som involveras.

Observera att HSA-information aldrig får lagras samt att ni som systemleverantör måste sätta er in i och förstå den nationella behörighetsmodellen om ni avser använda medarbetaruppdrag för behörighetsstyrning.

Har du frågor om tjänsten?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.